YENİ TORBA YASA TASARISI VERGİ KANUNLARI VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİK :

Aşağıda belirtilen hükümler içerisinde LPG DAĞITICI FİRMALARI tarafından Ulusal Stok tutması yasalaşmıştı.

Buna göre ; yeni torba kanun ile ;

LPG DAĞITICI LİSANS SAHİPLERİNİN PAZAR PAYI %2 Yİ GEÇMEYEN KISMINDA ; STOK TUTMA MUAFİYETİ KALKABİLİR.

Aşağıda belirtilen hükümler içerisinde bu yasa tasarısı da bulunmaktadır .

ENERJİ VE MADENCİLİĞİN DESTEKLENMESİ, ETKİNLİĞİN VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR.

— Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenlenmektedir. (Madde 33)

— İhalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 32)

— Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi öngörülmektedir.(Madde 34)

— İthal edilebilen doğal gaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkan sağlanmaktadır.(Madde 46)

— Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülmektedir.(Madde 59)

— Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında aktedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmektedir.(Madde 75)—

Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri halleri kapsayacak şekilde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması sağlanmaktadır. (Madde 74)

— Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak ETİ MADEN tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının, ETİ MADEN desteği ile iki kurum işbirliğinde yapılması ve bor ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ MADEN’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne finansman desteği verebilmesi ve Enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanmaktadır.(Madde 57)

— Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde; desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi, görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi ve lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülmektedir. (Madde 58)

— Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirilmektedir. (Madde 3)

 Saygılarımla

Levent Kandemir

 seers cmp badge