EPDK ‘dan bir başarı hamlesi daha geldi.

EPDK ‘dan bir başarı hamlesi daha geldi.

LEVENT KANDEMİR

Enerji Bakanlığı 2005 yılında EPDK adı altında üst bir kurul oluşumu ile .Türkiye enerji sektöründe – Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yani EPDK kurulmuştur. Kurumun temsil ve karar organı Kuruldur

İçeriğinde ;Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulatırılmasın’dan, denetlenmesinden, bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.

Düzenleme Kurulunun almış olduğu karar da ; Bakanlar Kurulunun “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin, Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (1) sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Belirlenmesine Dair Kararda belirtilen hükme göre ; Oto gaz dışındaki sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış ve gaz halindeki propan, bütan’dan alınan ÖTV tutarı kilogram başına 1,778 liraya çıkarıldı .ve karar ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre ;

ÖTV tutarı, sıvılaştırılmış ve gaz halinde propan, gaz halinde bütan için kilogram başına 1,494 liradan, 1,778 liraya çıkarıldı. Otogaz dışındaki sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için ÖTV tutarı da 1,21 liradan 1,778’e çıkarıldı. Böylece, konutlarda ve sanayide kullanılan LPG ile otomobillerde kullanılanların ÖTV oranı eşitlenmiş oldu.
Öte yandan, LPG’nin motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalarındaki tesliminde KDV yüzde 8 uygulanacak. Daha önce söz konusu KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Karar 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

Enerji Bakanlığı ve buna bağlı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ca yapılan yönerge değişikliği kararının Piyasada daha iyi koşullar ve hizmet kalitesini vergi mükellefiyetinin gerekliliği koşularına kazanç sağlayacağını ifade eder.

Hepinize sağlıklı, mutlu, enerji dolu yarınlar getirmesi temennilerimle

Levent Kandemir

İletişim : 0.532.1783162

e-mail:leventkan-@hotmail.comseers cmp badge