Cemevlerine hukuki statü

Cemevlerine hukuki statü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Geleneksel irfan merkezleri ve Cemevlerine hukuki statü tanınacak. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak” dedi.

Davutoğlu, ATO Kongre Merkezinde düzenlenen 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı Takdim Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, karşılarına adalet için gelen bir dosya söz konusu olduğunda nepotizme, yakınlığa bakmadıklarını, tek bir ölçüye “adalet terazisi”ne baktıklarını söyledi.

Kadim siyaset kültürünün en önemli kavramının adalet terazisi ve devletin esasının “adalet” olduğunu ifade eden Davutoğlu, “78 milyon vatandaşımıza, hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi mezhepte, hangi etnik kökende olursa olsun hepsine sesleniyorum; Herhangi bir devlet görevlisi eğer bu adalet terazisinden şaşarsa doğrudan bize geleceksiniz. Hiç bir şekilde şu veya bu kaygıyla şu veya bu düşünceyle şu veya bu yakınlıkla adalet terazisinin şaşmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Davutoğlu, “Biz birilerini ödüllendirmek için değil ya da birilerini ön yargıyla cezalandırmak için değil, geçmişte olduğu gibi 28 Şubat dönemlerinde, biz herkese adalet, merhamet, şefkat, vicdan dağıtabilmek için bu görevlerdeyiz. Hepimiz hesap veririz. Her hükümde millete ve Allah’a vereceğimiz hesaptan başka gönlümüzde, zihnimizde bir kaygı olmaz. Allah bizi millet önünde mahcup olanlardan eylemesin” değerlendirmesinde bulundu.

Reformları 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyotlara göre takvimlendirdiklerini anlatan Davutoğlu, bu takvimde herhangi bir gecikme yaşanmadan, millete verilen sözleri yerine getireceklerini vurguladı.

Davutoğlu, 3 ay içinde gerçekleştirilecek reformlara değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Temel Hak ve Hürriyetler Reform Paketi, darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümler kaldırılacak. İki, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Üç, geleneksel irfan merkezleri ve Cemevlerine hukuki statü tanınacak. Dört, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar yapılacak.

Kamu Yönetimi ve Şeffaflık Reform Paketi çerçevesinde Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak. İki, siyasetin finansmanın da şeffaflığını artıran yasal düzenleme yapılacak. Üç, imar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkacak değer artışından, kamunun pay alması sağlanacak.”

Sosyal Politikalar ve Çalışma Hayatı Reform Paketi çerçevesinde ise, çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını anlatan Davutoğlu, “Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetleri geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilecek. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak” diye konuştu.

“İnsan haklarının korunma mekanizmalarında etkinlik sağlanacak”

Başbakan Davutoğlu 6 aylık reformlara da değinerek, yapacakları reformları takvimlendirirken kılı kırk yaran bir dikkatle hazırlandıklarını ifade etti.

Gecikmede tahammülü olmayan alanın, adalet ve hukuk olduğunu belirten Davutoğlu, adaletin hızla tecellisi için tedbirler aldıklarını söyledi.

Vatandaşın adalete erişiminin sağlanması ve önünde hiç bir engel olmaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Davutoğlu, Demokratikleşme Reform Paketi’nin ana unsurlarını ise şöyle sıraladı:

“İnsan haklarının korunma mekanizmalarında etkinlik sağlanacak. Bu kapsamda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak. Uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuata uyum düzeyi yükseltilecek.

Yargı mensupları içinde mesleki etik kurallar belirlenecek. Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik denetiminin yetkileri sınırlandırılacak. Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak, müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek. Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi en geç 6 ay içinde sağlanacak. Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. Böyle uzayıp giden yılarca süren yargılamalara son verilecek. Yargılama süreleri ile ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre ideal süreler belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak tedbirler alınacak.”

Davutoğlu, Kamu Yönetimi Reform Paketi çerçevesinde ise merkezi birimlerin daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürüleceğini, kurumlar arası yetki mükerrerliklerinin kaldırılacağını, bürokrasinin azaltılmasına yönelik düzenlemelerin getirileceğini vurguladı.

Teknolojinin kamu yönetiminde kullanılması için Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacağını ve uygulamaya geçileceğini anlatan Davutoğlu, vatandaşların kamu kurumlarına gitmeden iş ve işlemlerinin sanal ortamda sonlandırılmasını sağlayacak bir alt yapının yol haritasının oluşturulmasının sağlanacağını bildirdi.

“Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak”

Başbakan Davutoğlu, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme yapılacağını da belirterek, Eğitim Reform Paketi çerçevesinde Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacağını, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılacağını, üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacağını açıkladı.

Öğretim kalitesi ile araştırma kapasitesi yüksek, girişimci ve yenilikçi yaklaşımlara açık, bilimsel özerkliği, rekabetçiliği ve topluma karşı sorumluluğu gelişmiş bir üniversite sisteminin oluşturulacağını ifade eden Davutoğlu, “Çok önemli bir adım olarak, hemen devreye sokacağımız hususlardan biri de Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak” dedi.

Sadece niceliğe değil, niteliğe ve mezunların kalitesine özel önem verilerek, kalite kurulunun Türkiye’nin geleceğindeki nitelikli insan unsurunun yetiştirilmesine öncülük edeceğinin altını çizen Davutoğlu, organize sanayi bölgeleri dışında açılacak özel mesleki ortaöğretim kurumlarının teşvik edileceğini söyledi.

“Enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak”

Ekonomik ve Mali Düzenlemeler Reform Paketi içinde ise vergi beyannameleriyle sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirileceğini aktaran Davutoğlu, yeni Gelir Vergisi Kanununun çıkarılacağını, Vergi Usul Kanununun güncelleneceğini kaydetti.

Davutoğlu, gümrüklerde tek pencere sisteminin uygulamaya konulacağını, tek pencere sistemiyle gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin temin edilmesini sağlayan e-belge aşamasıyla diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktadan yapılacağını belirtti.

Enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler gerçekleştirileceğini ve binalarda enerji verimliliğinin destekleneceğini dile getiren Davutoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yerli kaynakların geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Paketi çerçevesinde ise yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, uluslararası doğrudan sermayenin Türkiye’ye çekilmesine yönelik tedbirlerin artırılacağını kaydeden Davutoğlu, “Enerji lisans ve ruhsat işlemleri kolaylaştırılacak, şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri daha da kolaylaştırılacak. Endüstri ve organize sanayi bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak, yeni bir mekanizma kuruyoruz. Organize sanayi bölgelerinde yetki karmaşası kesinlikle ortadan kaldırılacak” dedi.

Başbakan Davutoğlu, Yatırım Destek Ofislerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirileceğini, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacağını da söyledi.

enerji petrol medya -TÜRKİYE- HABER GAZETESİ